فرم ملاقات مردمی
شماره تماس تنها بدلیل سهولت در پیگیری پاسخ سوال شما دریافت میشود.


لطفا قبل از ارسال درخواست ملاقات موارد زیر را مدنظر قرار دهید:
  • اطلاعات شما کاملا محرمانه میباشد و به هیچ عنوان جز کمک در بهبود فرآیند پاسخگویی مسئولین استفاده نخواهد شد.
  • لطفا موضوع ملاقات را به صورت کامل شرح دهید.
  • لطفا موضوع و توضیحات خود را با حروف فارسی ثبت کنید.
  • بعد از ارسال درخواست ملاقات حداقل زمان پاسخگویی 24ساعت خواهد بود.